آدرس:

کارخانه و دفتر کرمان شعبه شریف:کرمان، کیلومتر3 جاده زنگی آباد کوچه شماره 8

تلفن: 09132950453   –   09131402585

تلفن ثابت: 03432719668

کارخانه و دفتر کرمان شعبه ی خضرا :شهرک صنعتی خضرا خیابان  بنفشه 29

تلفن: 09133433192   –   09131404492

آدرس ایمیل: tsn.kerman@gmail.com

کد پستی: 7617199531

 

شماره تماس